Nederlands

Een veilig sportklimaat betekent sportiviteit en respect tijdens en rond het schaken en dat iedereen zich bij de schaakclub thuis voelt en veilig voelt.
Iedereen heeft een rol in het veilige sportklimaat. Het bestuur, de trainers, vrijwilligers, andere betrokkenen, leden en ouders.

Seksuele intimidatie komt helaas voor in de sport en dus ook in de schaaksport.
Wij streven als sc Hoofddorp ernaar om de vrijwilligers, met name zij die de jeugd op enigerlei wijze begeleiden, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te laten aanvragen.
Het is een preventieve maatregel tegen seksuele intimidatie.

Tuchtreglement en Vertrouwenspersoon KNSB en sc Hoofddorp
Schaakclub Hoofddorp volgt het tuchtreglement van de KNSB en krachtens de statuten van de KNSB het tuchtreglement seksuele intimidatie (SI) van het Instituut Sportrechtspraak (ISR).
Informatie over het indienen van een melding of klacht en de contactgegevens van de vertrouwenspersoon van de KNSB kunt u vinden in het handboek van de KNSB, hoofdstuk Seksuele Intimidatie.

English

A safe sports climate means sportsmanship and respect during and around chess and that everyone feels at home and safe at the chess club.
Everyone has a role in the safe sports climate. The board, the trainers, volunteers, others stakeholders, members and parents.

Sexual harassment unfortunately occurs in sports and therefore also in chess.
As sc Hoofddorp, we strive to have volunteers, especially those who guide youth in any way, request a Certificate of Good Conduct (VOG).
It is a preventive measure against sexual harassment.

Disciplinary regulations and confidential counselor KNSB and sc Hoofddorp
Chess club Hoofddorp follows the disciplinary rules of the KNSB and, pursuant to the statutes of the KNSB, the disciplinary rules for sexual harassment (SI) of the Institute for Sports Law (ISR).
Information about submitting a report or complaint and the contact details of the confidential counselor of the KNSB can be found in the KNSB manual, chapter Sexual Harassment.